شیر دادن

  شیر دادن، دوران شیردادن کودک، این مفهوم از مادّه «ر ض ع» ۱۱ و «ف ص ل» ۳ بار آمده است. چکیده: دوران شیر دادن کودک، دو سال است. اگر پدر و مادر بخواهند زودتر فرزند را از شیر بگیرند و یا برای او دایه بگیرند، گناهی بر آنها ادامه مطلب