شگفتی

  شگفتی، تعجّب، این مفهوم از ماده «ع ج ب»۲۷  بار، با واژه «تفکّهون» ۱ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است چکیده: زندگی دنیا مانند بارانی است که گیاه آن، کشاورزان را به شگفت می‌آورد. اقوامِ پیشین، از این‌که هشدار‌ دهنده‌ای از خودشان برای آنان ادامه مطلب