شکوفه

  شکوفه، گُل درختان میوه، این مفهوم از ماده «ط ل ع» ۴ بار آمده است. چکیده: خدا با آبی که از آسمان نازل می‌کند، درختان خرمایی که شکوفه‌هایی بر هم نشسته و نزدیک به هم دارند، می‌رویاند. شکوفه‌های درخت زقّوم، مانند سرهای شیاطین است. از آسمان آبی پربرکت نازل ادامه مطلب