شکنجه

  شکنجه، عذاب‌دادن دیگران، این مفهوم از مادّه «ف ت ن» ۶ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: پروردگار نسبت به کسانی که بعد از شکنجه‌شدن هجرت کردند، آمرزنده مهربان است. کسانی که مردان و زنان مومن را شکنجه کرده سپس توبه نکردند، عذاب جهنّم ادامه مطلب