شُکر

  شُکر، سپاس‌، این مفهوم از مادّه «ش ک ر» بار آمده است. چکیده: خدا شکرگزار و بسیار شکرگزار است. خدا را شکر کنید و ناشکری‌ نکنید. از نعمت‌های پاکیزه‌ای که روزی شما کرده است، بخورید و خدا را شکر کنید اگر تنها او را می‌پرستید. اگر شکر کنید، خدا ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: