شکایت

  شکایت، دادخواهی، این مفهوم از مادّه «ش ک و» ۲ بار و «خ ص م» ۲ بار  و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا آشکار کردن سخن درباره بدی را دوست ندارد مگر کسی که به او ستم شده باشد. خدا شکایت شما را ادامه مطلب