شکار

  شکار، صید، این مفهوم از مادّه «ص ی د» ۶ بار آمده است. چکیده: شکاری که حیوانات شکاری تربیت شده برای شما گرفته‌اند، برای شما حلال است. شکار حیوانات خشکی در حالی‌که مُحرم هستید، برای شما حلال نیست ولی شکار حیوانات دریا برای شما حلال است. خدا شما را ادامه مطلب