شهوت

  شهوت، میل و رغبت شدید، این مفهوم از مادّه «ش ه ی» ۱۳ بار آمده است. چکیده: دوستیِ تمایلات، برای مردم آراسته شده است. اینها متاع زندگی دنیاست. کسانی که از تمایلات پیروی می‌کنند، می‌خواهند  شما به لغزشی بزرگ بیافتید. بعد از پیامبران، کسانی جانشین شدند که از تمایلات ادامه مطلب