شهاب

  شهاب، سنگ آسمانی، این مفهوم از مادّه «ش ه ب» ۴ بار آمده است. چکیده: هر کس از شیاطین و جنیّان بخواهد به عالم بالا گوش بدهد، شهابی او را دنبال می‌کند. آسمان را از هر شیطان رانده‌شده‌ای حفظ کردیم مگر آن که دزدیده گوش فرا دهد که شهابی ادامه مطلب