شعیب

  شعیب، یکی از پیامبران، این واژه ۱۱ بار آمده است. چکیده، شعیب فرستاده خدا بود. او گفت: خدا را بپرستید و به روز بازپسین امید داشته باشید. از من اطاعت کنید و پیمانه را تمام بدهید. در زمین فساد نکنید. مردم را تهدید نکنید. از پروردگارتان آمرزش بخواهید و ادامه مطلب