شعائر

  شعائر، علائم، این مفهوم با واژه «شعائر» ۴ بار آمده است. چکیده: حرمت شعائر خدا را نشکنید. هر کس شعائر خدا را بزرگ دارد، آن از تقوای دل‌ها است. صفا و مروه و قربانی شتران فربه، از شعائر خدا هستند. [خدا به ابراهیم فرمود:] در میان مردم برای حج ادامه مطلب