شستن

  شستن، تمیز کردن با آب، این مفهوم از مادّه «غ س ل» بار آمده است. چکیده: هنگامی که به نماز برخاستید، صورت و دست‌های خود را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خود را تا برآمدگی پیشین مسح کنید و اگر جنب هستید، غسل کنید. اى کسانى که ادامه مطلب