شریک

  شریک، سهیم، این مفهوم از مادّه «ش ر ک» ۱۰ بار و واژه «خلطاء» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا شریکی ندارد. شریکان به هم ستم می‌کنند مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. ابلیس در اموال و اولاد کسانی که از او پیروی می‌کنند، شریک می‌شود. ادامه مطلب