شرمگاه

  شرمگاه، عضوی از بدن، این مفهوم از مادّه «س و ء» ۵ بار، «ف ر ج» ۷ بار،  «ع و ر» ۲ بار آمده است. چکیده: ما برای شما لباسی نازل کردیم که شرمگاه‌های شما را می‌پوشاند. مردان و زنان مومن باید شرمگاه‌های خود را حفظ کنند. ای فرزندان ادامه مطلب