شدید العقاب

  شدید العقاب، سخت‌کیفر، از اسماء و صفات خدا، این مفهوم با عبارت «شدیدالعقاب» ۱۴ بار آمده است. چکیده: خدا سخت‌کیفر است. بی‌تردید خدا نیرومندِ سخت‌کیفر است. [خدا] آمرزنده گناه و توبه پذیرِ سخت‌کیفرِ صاحب نعمت است. معبودی جز او نیست. بازگشت به سوی او است (غافر/۳). بدانید بی‌تردید خدا ادامه مطلب