شدیدالمحال

  شدیدالمحال، سخت‌کیفر، از اسماء و صفات، این مفهوم با عبارت «شدیدالمحال» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا سخت کیفر است. رعد به حمد او (خدا) و فرشتگان از ترس او تسبیح مى‏ گویند. صاعقه ‏ها را مى‏ فرستند و با آنها هر کس را بخواهد، [مورد] اصابت قرار مى‏ ادامه مطلب