شتر

  شتر، یکی از حیوانات، این مفهوم با واژه «ناقه» ۷ بار، «اِبل» ۲ بار، «بَعیر» ۲ بار، «بُدن» ۱ بار، «بَحیره» ۱ بار، «حام» ۱ بار، «عشار» ۱ بار، «ضامر» ۱ بار، «سائبه» ۱ بار، «هیم» ۱ بار و «ج م ل» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا از ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: