شب و روز

  شب و روز، غروب آفتاب تا طلوع آن و طلوع آفتاب تا غروب آن، این مفهوم از مادّه «ل ی ل» ۹۷ بار، «ع ش أ» ۱۲ بار، «ض ح و» ۵ بار، «ب ی ت» ۸ بار و با واژه «نهار» ۵۷ بار، «یوم» ۷۳ بار و «یومئذٍ» ادامه مطلب