شاکر

  شاکر، قدرشناس، از اسماء و صفات خدا، این مفهوم با واژه شاکر ۲ بار آمده است. چکیده: خدا شاکر آگاه و شاکر دانا است. اگر شکر گزارید و ایمان آورید، خدا را با عذاب شما چه کار؟ خدا همواره شاکرِ آگاه است (نساء/۱۴۷). در حقیقت صفا و مروه از ادامه مطلب