سکونت

  سکونت، اقامت گزیدن، این مفهوم از مادّه «ب و أ» ۸ بار و «س ک ن» ۱۰ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا کسی را که از مقام او بترسد و از تهدیدش بیم داشته باشد، در زمین سکونت خواهد داد. خدا، آدم ادامه مطلب