سر

  سر، یکی از اعضای بدن، این واژه از مادّه «ر أ س» ۱۷ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: چون به نماز برمی‌خیزید، سر و پاهای خود را مسح کنید. در حج تا قربانی به قربانگاه نرسیده، سر خود را نتراشید. در آن ادامه مطلب

سِرّ

  سِرّ، پنهان، این مفهوم از مادّه « س ر ر» ۳۲ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد،  آمده است. چکیده: خدا پنهان و آشکار شما را می‌داند. او آن‌چه را پنهان یا آشکار می‌کنید، می‌داند. او به درون سینه‌ها داناست. فرموده: پنهانی و آشکارا انفاق کنید. ادامه مطلب