سوت زدن

  سوت زدن، این مفهوم با واژه «تصدیه» ۱ بار آمده است. چکیده: نماز آنان در کنار خانه خدا جز سوت کشیدن و کف زدن نبود. نماز آنان در کنار خانه [خدا] جز سوت کشیدن و کف زدن نبود پس به آن‌چه کفر می‌ورزیدید، عذاب را بچشید (انفال/۳۵). التصدیة   ادامه مطلب