سلام

  سلام، درود، این مفهوم از مادّه «س ل م» ۴۶ بار  و از مادّه «ح ی ی» ۹ بار آمده است. چکیده: خدا سلامت‌بخش است و به سرای سلامت می‌خواند. او با کتاب به راه‌های سلامت، هدایت می‌کند. بر پیامبر سلام بگویید، سلامی شایسته. برای اهل بهشت سلامی است ادامه مطلب