سفارش

  سفارش، توصیه، این مفهوم از مادّه «و ص ی» ۲۲ بار آمده است. چکیده: خدا به شما سفارش کرده از او پروا کنید. چیزی را با او شریک نکنید. به پدر و مادر احسان کنید. فرزندان خود را از بیم تنگدستى نکشید. به کارهاى زشت، نزدیک نشوید. نفسى را ادامه مطلب