سستی

  سستی، ضعف، این مفهوم از مادّه «و ه ن» ۹ بار، «ک س ل»  ۲ بار و «ف ش ل» ۴  بار و با واژه «لا یفترون» ۱ بار و «لاتنیا» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: کسانی که نزد خدا هستند، در ادامه مطلب