سریع‌العقاب

  سریع‌العقاب، زودکیفر، از اسماء و صفات، این مفهوم با عبارت «سریع‌العقاب» ۲ بار آمده است. چکیده: پروردگار سریع‌العقاب است. او (خدا) کسى است که شما را در زمین جانشینان قرار داد و بعضى از شما را بر برخى دیگر به درجاتى برترى داد تا شما را در آن‌چه به ادامه مطلب