سرگردانی

  سرگردانی، حیران، این مفهوم با واژه «یعمهون» ۷ بار، «حیران» ۱ بار، «یتیهون» ۱ بار، «یهیمون» ۱ بار، «یَتَردَّدون» ۱ بار، «مُذَبذَبینَ بَینَ ذلک» ۱ بار آمده است. چکیده: کسانی را که خدا گمراه کند، کسانی که دیدار آخرت را باور ندارند، بیماردلان و کسانی که به قرآن ایمان ادامه مطلب