سرعت

  سرعت، شتاب، این مفهوم با مادّه «س ر ع» ۲۳ بار آمده است. چکیده: خدا در حسابرسی سریع است. او سریع‌ترین حسابرسان است. مکر خدا سریع‌تر است. پروردگار تو در کیفر، سریع است. برای رسیدن به آمرزش خدا و بهشت شتاب کنید. کسانی که از بیم پروردگار خود هراسان ادامه مطلب