سرزمین

  سرزمین، قسمتی از زمین، این مفهوم از مادّه «ب ل د» ۲۰ بار  و «ا ر ض» ۲۹ بار آمده است. چکیده: خدا با آب، سرزمین‌های مرده را زنده می‌گرداند. سرزمین پاک، گیاه خود را به اذن پروردگارش می‌دهد و سرزمین ناپاک جز حاصلی ناچیز نیاورد. کسی نمی‌داند در ادامه مطلب