سرزمین مقدس

  سرزمین مقدس، سرزمین پاک و پاکیزه، این مفهوم با عبارت «وادالمقدّس» ۲ بار و «ارض المقدّس»۱ بار آمده است. چکیده: خدا به موسی، در سرزمین مقدّسِ طُوی ندا داد. آیا سرگذشت موسى بر تو رسیده است؟ آن‌گاه که پروردگارش او را در سرزمین مقدّس طُوى ندا داد (نازعات/۱۵-۱۶). پس ادامه مطلب