سجده

  سجده، نهایت فروتنی، این مفهوم از مادّه «س ج د» ۶۴ بار و «خ ر ر» ۶ بار آمده است. چکیده: هر کس و هر چه در آسمان و زمین است، برای خدا سجده می‌کنند و تکبّر نمی‌ورزند. برای خدا سجده کنید تا رستگار شوید. مومنان و بندگان رحمان ادامه مطلب