زینت

  زینت، این مفهوم از مادّه «ز ی ن» ۴۶ بار، «س و ل» ۴ بار  و «ح ل ی» ۴ بار آمده است. چکیده: ما آسمان دنیا را زینت دادیم. آن‌چه را بر روی زمین است، زینتی برای آن قرار دادیم تا مردم را بیازماییم. زندگی دنیا زینت است. ادامه مطلب