زیان

  زیان، ضرر، این مفهوم از مادّه « ض ر ر» ۶۶ بار و واژه «ضیر» ۱ بار آمده است. چکیده: چون به انسان زیانی برسد، به سوی خدا رو می‌آورد و چون آن زیان برطرف شود و نعمت به او عطا شود، خدا را فراموش می‌کند و به او ادامه مطلب