زیبایی

  زیبایی، امر خوشایند، این مفهوم از مادّه «ج م ل» ۸ بار، «ب ه ج» ۳ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا انسان را در زیباترین  صورت‌ و ساختار آفرید. به وسیله آب هر نوع گیاه زیبا و بهجت‌انگیز می‌رویاند. در چهارپایان برای ادامه مطلب