زورگو

  زورگو، به ناحق به کاری مجبور کردن، این مفهوم با واژه «جبّار» ۹ بار آمده است. چکیده: خدا بر دل هر زورگویی مهر می‌زند. هر زورگوی لجوجی ناامید و ناکام خواهد شد. ما به آن‌چه مى‏ گویند، داناتر هستیم. تو به زور وادارکننده آنان نیستی پس با قرآن هر ادامه مطلب