زندگی

  زندگی، زیستن، این مفهوم از مادّه «ح ی ی» ۹۱ بار و «ع ی ش» ۸ بار آمده است. چکیده: خدا مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید. روز را برای زندگی قرار داد و در زمین برای شما وسایل زندگی قرار داد. زندگی دنیا جز بازی، ادامه مطلب