زنبور عسل

  زنبور عسل، یکی از حشرات، این مفهوم با واژه نحل ۱ بار آمده است. چکیده: خدا به زنبور عسل وحی کرد که خانه‌ای برگیر و راه‌های پروردگارت را بپیمای. از شکم زنبور عسل نوشیدنی بیرون می‌آید که برای مردم شفابخش است. پروردگار تو به زنبور عسل وحى کرد که ادامه مطلب