زمان

  زمان، وقت، این مفهوم از مادّه «و ق ت» ۴ بار و با واژه «حین» ۱۷ بار، «دَهر» ۲ بار، «اُمَت» ۲ بار، «اَمَد» ۳ بار و «عصر» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا به زمان سوگند یاد کرده است. انسان‌ها تا ادامه مطلب