زلزله

  زلزله، جنبش سخت و حرکت شدید زمین، این مفهوم از مادّه «ر ج ف» ۷ بار، «ز ل ز ل» ۳ بار و «ر ج ت» ۲ بار آمده است. چکیده: آن‌گاه که زمین لرزانده ‌شود، مردم سه دسته می‌شوند. آن‌گاه که زمین لرزانده شود و بارهای سنگین خود ادامه مطلب