زكريّا

  زکریا، از پیامبران، این مفهوم با واژه زکریّا ۷ بار آمده است. چکیده: زکریّا از نسل نوح و از شایستگان بود. خدا او را هدایت کرد. بر جهانیان برتری داد و برگزید. او از کسانی بود که خدا به آنها کتاب، داوری و نبوّت داد و به پیامبر فرمود: ادامه مطلب