زرتشتی

  زرتشتی، مجوسی، این مفهوم با واژه «مجوس» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا بین مومنان، یهود، صابئیان، مسیحیان، زرتشتیان و کسانی که شرک ورزیدند، در قیامت داوری می‌کند. به‌راستی کسانی که ایمان آوردند، کسانی که یهودی شدند، صابئیان، مسیحیان، زرتشتیان و کسانی که شرک ورزیدند، بی‌تردید خدا روز قیامت ادامه مطلب