زبور

  زبور، کتاب داوود، این مفهوم با واژه «زبور» ۳ بار آمده است. چکیده: خدا به داوود زبور داد. در زبور نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد. بی‌گمان بعضی از انبیاء را بر بعضی برتری بخشیدیم و به داوود زبور دادیم (اسراء/۵۵). به‌راستی ما به ادامه مطلب