رگ

  رگ، مجرای خون در بدن، این مفهوم با واژه «وتین» ۱ بار و «حبل الورید»  ۱ بار آمده است. چکیده: خدا از رگ گردن انسان به او نزدیکتر است. اگر پیامبر حتّی یک کلمه بر ما می‌بست، رگ قلبش را قطع مى‏ کردیم. ما انسان را آفریدیم و آن‌چه ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: