روزه

  روزه، خودداری از خوردن و آشامیدن و سایر اموری که منع شده است از طلوع صبح تا غروب آفتاب به قصد عبادت، این مفهوم از مادّه «ص و م» ۱۳ بار و با واژه «سائح» ۲ بار آمده است. چکیده: روزه بر شما واجب شد، همان‌گونه که بر کسانی ادامه مطلب