روده

  روده، قسمتی از دستگاه گوارش، این مفهوم با واژه «امعاء» ۱ بار و «حوایا» ۱ بار دارد، آمده است. چکیده: خدا بر یهودیان پیه گاو و گوسفند را حرام کرد جز پیه ‏هایى که بر پشت یا بر روده ‏هاست. به اهل جهنّم آبى جوشان می‌خورانند پس روده‏ هایشان ادامه مطلب