رعد و برق

  رعد و برق، صدای غرّش ابرها و آذرخش آن، این مفهوم با واژه «رَعد» ۲ بار، «بَرق» ۵ بار آمده است. چکیده: خدا برق را برای بیم‌ و امید به شما نشان می‌دهد. این از نشانه‌های اوست. رعد خدا را با ستایش تسبیح می‌کند. اوست کسی که برق را ادامه مطلب