رضایت

  رضایت، خشنودی و پسندیدن، این مفهوم از مادّه «ر ض ی» ۷۳ بار آمده است. چکیده: خدا برای شما به دین اسلام راضی است. او برای شما به ناسپاسی راضی نیست و سپاسگزاری مورد رضایت اوست. در آخرت از جانب خدا، عذابی سخت، آمرزش و رضایت است. رضایت خدا، ادامه مطلب