رشوه

  رشوه، دادن چیزی به کسی برای انجام ناحقی، این مفهوم با آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است چکیده: اموال خود را به قضّات ندهید که با آن، اموال مردم را به گناه بخورید. اموالتان را میان خودتان به ناروا نخورید و آن را به قضّات ندهید تا ادامه مطلب