رستگاری

  رستگاری، رهایی، این مفهوم از مادّه «ف ل ح» ۴۰  بار آمده است. چکیده: هر کس نفس را پاک گردانید رستگار شد. هر کس پاکی ورزید، نام پروردگار خود را یاد کرد و نماز گزارد، رستگار شد. رکوع کنید، سجود کنید، پروردگار خود را بپرستید، تقوای الهی پیشه کنید، ادامه مطلب