رحیم

  رحیم، مهربان، از صفات الهی، این واژه ۱۱۵ بار آمده است. چکیده: خدا گسترده‌رحمت مهربان است. او مهربان، مهربان آمرزنده، رئوف مهربان، آمرزنده مهربان، توبه‌پذیر مهربان، شکست‌ناپذیر مهربان، نیکوکار مهربان است. به‌راستی پروردگار، مهربانِ دوستدار  است. او نسبت به مردم بسیار رئوفِ مهربان است و به مومنان همواره مهربان ادامه مطلب